Vad styr vår verksamhet?

Alla klubbar arbetar efter skollagen och de politiska inriktningsmålen. Vi arbetar hela tiden för förbättra oss och följer upp verksamheten regelbundet.

Vad säger skollagen om vår verksamhet?

"Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn, i 10 till 12 åldern, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Den kan också vara ett komplement till skolbarn som är i pedagogisk omsorg. Barnen är inte inskrivna. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta.

Öppen fritidsverksamhets uppgift är att komplettera skolan (tids- och innehållsmässigt) samt att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Utgångspunkten ska vara varje barns behov. Verksamheten bör därför utformas tillsammans med barnen. Det är viktigt att deras intressen och initiativ får stort utrymme."
Du kan läsa mer på skolverkets hemsida genom att klicka på: - Skolverket allmänna råd

Vad säger de politiska målen i Västerås

När Västerås skolelever börjar i årskurs 4 erbjuds de att delta i öppen fritidsverksamhet. Erbjudandet står öppet för alla elever från årskurs 4 fram till och med årskurs 6. Barn i åldrarna 10–12 år vill ofta ta ett större ansvar för sin fritid. Samtidigt behöver de fortfarande vuxenkontakt och pedagogisk ledning i sina aktiviteter. Den öppna fritidsverksamheten ger en bra beredskap så att barnet successivt kan ta över ansvaret för sin fritid. I det arbetet har också föräldrarna en viktig uppgift och den öppna fritidsverksamheten förutsätter förälderns delaktighet.

För att kunna erbjuda en verksamhet av hög kvalitet samarbetar den öppna fritidsverksamheten med exempelvis föreningar, fritidsgårdar, skolor, kyrkor, annan fritidshems omsorg och andra i närmiljön. Dessutom samverkar stadens olika öppna fritidsverksamheter med varandra. Målet är att alla barn ska hitta meningsfulla aktiviteter utifrån sina egna intressen. Aktiviteter som de sedan kan bygga vidare på i framtiden.
Du hittar mer info om detta på följande länk: Västerås Stad öppen fritidsverksamhet

FN´s Barnkonvention
Barnkonventionen är mycket av grunden för vår verksamhet, vårt förhållningssätt, vårt bemötande och när vi fattar beslut för verksamheten. De fyra huvudpriciperna för vårt arbete är:

  • Artikel 2: Barnens rätt till likvärdiga villkor
  • Artikel 3: Barnets bästa
  • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Barnets rätt att komma till tals