Vår pedagogiska idé

Pedagagogisk idé för 10-12 årsverksamheten i Fritid Norr

Den övergripande pedagogiska idén grundar sig i ett salutogent förhållningssätt med syftet att utveckla och träna barnens sociala samspel samt utveckling gentemot att bli självständiga individer.

Verksamheten utgår från innehållet i FN:s barnkonvention där fyra huvudprinciper är vägledande för hur helheten i denna konvention ska tolkas:
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
• Varje barn har rätt at överleva, leva och utvecklas
• Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktande i alla frågor som berör honom eller henne.

Möjlighet till personlig utveckling
Inom verksamheten ges barnet möjlighet att utveckla sina individuella färdigheter, stärka sin självkänsla och självständighet i samspel med andra barn. Vi skapar förutsättningar för barnen att ges nya intryck och erfarenheter.’

Detta uppnår vi genom:
1 Att fokusera på och stärka det som fungerar hos varje individ.
2 Att erbjuda ett flexibelt och innehållsrikt aktivitets utbud.
3 Att hjälpa barnen att lyckas i verksamheten.

Trygghet och trivsel
Ett positivt och vänligt bemötande med barnet i centrum, kombinerat med en fast förutsägbar struktur skapar grunden för trygghet och trivsel i verksamheten.

Detta uppnår vi genom:
1 Att dagligen ge ett positivt personligt bemötande.
2 Att synligöra trivselregler som finns genom individuella samtal och i grupp.
3 Att arbeta med evidensbaserare och beprövade metoder.

Inflytande/Påverkan
Barnen skall ges möjlighet till att kunna påverka innehåll och aktiviteter i verksamheten. Även föräldrar skall ges möjlighet till inflytande. Detta skapar förutsättningar för fler barn att förstå demokratins värde.

Detta uppnår vi genom:
1 Att personal är lyhörda för barnens önskemål individuellt och i grupp.
2 Att vi bjuder in föräldrar till öppet hus, områdesfester och till spontana besök.
3 Att genomföra stormöten, klubbråd och demokrativecka där barnen delar med sig av sina åsikter och får se konkreta resultat och återkoppling.