Vår pedagogiska idé

Pedagagogisk idé för vår fritidsklubbsverksamhet

Den övergripande pedagogiska idén grundar sig i ett salutogent förhållningssätt med syftet att utveckla och träna barnens sociala samspel samt utveckling gentemot att bli självständiga individer.

Verksamheten utgår från innehållet i FN:s barnkonvention där fyra huvudprinciper är vägledande för hur helheten i denna konvention ska tolkas.

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
• Varje barn har rätt at överleva, leva och utvecklas
• Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktande i alla frågor som berör honom eller henne.

Möjlighet till personlig utveckling genomsyrar vårt mål för barnen.
Inom verksamheten ges barnet möjlighet att utveckla sina individuella färdigheter, stärka sin självkänsla och självständighet i samspel med andra barn och vuxna.Vi skapar förutsättningar för barnen att få nya intryck och erfarenheter.

Detta uppnår vi bl.a. genom:

• Att fokusera på och stärka det som fungerar hos varje barn.
• Att erbjuda ett flexibelt och innehållsrikt aktivitets utbud.
• Att hjälpa barnen att lyckas i verksamheten.
• Sammarbeta med andra aktörer som arbetar med vår målgrupp.

Trygghet och trivsel
Ett positivt och vänligt bemötande med barnet i centrum, kombinerat med en fast förutsägbar struktur skapar grunden för trygghet och trivsel i verksamheten.

Detta uppnår vi bland annat genom:
• Att dagligen ge ett positivt personligt bemötande.
• Att synligöra trivselregler som finns genom individuella samtal och i grupp.
• Att arbeta med evidensbaserare och beprövade metoder.
• Att arbeta efter Västerås Stads vision: Alltid bästa möjliga möte.

Inflytande/Påverkan
Barnen skall ges möjlighet till att kunna påverka innehåll och aktiviteter i verksamheten. Även föräldrar skall ges möjlighet till inflytande. Detta skapar förutsättningar för fler barn att förstå demokratins värde.

Detta uppnår vi genom:
• Att personal är lyhörda för barnens önskemål individuellt och i grupp.
• Att vi bjuder in föräldrar till öppet hus, områdesfester och till spontana besök på fritidsklubben.
• Att genomföra klubbmöten, klubbråd, demokrativecka etc. där barnen får möjlighet att få sin röst hörd och dela med sig av sina åsikter och funderingar.
• Barnen ska se resultat och få snabb återkoppling av såväl personal och enhetschef.
• Vi använder oss av sociala medier för information och ställa öppna frågor. Men vi visar även vad som sker på klubben för Er delaktighet.

Nedan kan Ni öppna vårt dokument om pedagogisk idé 2016/2017

Bifogade filer